۱- اجرای روشنایی پارک ها، میادین و بلوارهای فاقد روشنایی

۲- اجرا و نگهداری چراغ های راهنما

۳- جا به جایی تیرهای برق که در تعریض خیابان قرار دارند

 

شماره تماس مسئول واحد برق: ۰۹۳۹۸۰۸۳۵۲۳