این واحد از سال ۱۳۹۸ به چارت سازمانی اضافه شده که توسط یک سرپرست و یک نفر نیرو در کل مناطق یک و دو مدیریت میشود و وسایلی از قبیل نیو جرسی، بیل، کلنگ، چکمه، تابلو خطر به تعداد خریداری گردیده است.

وظایف

بازدید از کلیه خیابانها و مناطق در سطح شهر

پیگیری و رفع خطر از چاله و گودالهای سطح شهر

پیگیری و اخطار به مالكين که دیوارهای فاقد استحکام دارند

پیگیری و اخطار به پیمانکاران در سطح شهر که علائم ایمنی رعایت نمیکنند و باعث حادثه و خطر برای شهروندان مبشوند.

ضمن اینکه بعد از ۲بار اخطار دادن در دو مرحله ۴۸ ساعته برای رفع خطر ديوار و اخطار ۷روزه برای رفع خطر از ساختمان خرابه ها (پاتوق معتادان) بلافاصله عکس گرفته و با نامه ای از واحد ايمنی بعنوان در خواست کارشناسی به فنی عمرانی ارسال گردیده و بعد از جوابیه کارشناس مبنی بر عدم استحکام، بنر مهلت دار بر روی دیوار زده میشود. بعد از اتمام مهلت نامه ای به حقوقی با تمام عکس ها زده شده و منتظر دستور قضایی می باشیم. در صورت اخذ دستور قضایی توسط واحد حقوقی بلافاصله تخریب آن مکان انجام میشود.

محمدعلی شیخ قربانی سرپرست واحد ایمنی و اجرائیات شهرداری