۱- رسیدگی و مراقبت مستمر نظافت در محدوده شهری

۲- جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت

۳- نظارت در امر پرفیه رویی و مراقبت در پاک بردن سیل ها و پیشگیری لازم در جلوگیری الی جریان سیال ها به معابر در محدوده تحت نظارت منطقه

۴- جمع آوری سگ های ولگرد و بلاصاحب

۵- مسئول ستاد سیل و حوادث غیر مترقيه در محدوده شهری

۶- نظارت بر جمع آوری زباله و دفن آن به طریقه بهداشتی یا فرستادن آن به سازمان بازیافت

۷- پاک کردن آگهی ها و نوشته ها از دیوار تاسیسات عمومی

۸- شستشوی المان های شهری

۹- نگهداری و نظافت سرویس دهی سرویسهای بهداشتی

۱۰- رسیدگی به پرونده های بند ۲۰ ماده ۵۵

۱۱- شستشوی معابر و خیابان ها

۱۲- ناظر پیمانکاران در امر خدمات شهر

۱۳- جمع آوری پالكاردها و تابلوهای بدون مجوز و داربستهای غیر مجاز

۱۴- شستشوی و نظافت و پاکسازی پانل ها و تابلوهای تبلیغاتی

۱۵- رفع سد معبر و رفع مزاحمت از شهروندان توسط دست فروشها در معابر، خیابان ها، چهارراه ها

۱۶- رفع سد معبر و رفع مزاحمت نوسط وانت بارهای دوره گرد در اماکن عمومی

۱۷-  ایجاد سیستم روشنایی